logo autobusová doprava do Španělska

Přepravní podmínky a stornopodmínkyZákladní přepravní podmínky dopravy DOPRAVA-DO-SPANELSKA.cz.
Autobusová linka do Španělska - DOPRAVA-DO-SPANELSKA.cz - je provozována moderními zájezdovými autobusy, které jsou vybaveny WC, klimatizací/topením, televizí, DVD, GPS a v průběhu cesty na přestávkách je možné zakoupit občerstvení.
Časy odjezdů z Španělska uvedené na jízdním řádu jsou orientační a jsou závislé na dopravní situaci.
Čas odjezdu z výchozí stanice je vždy přesný. Autobus nikdy neprojede vaše nástupní místo dříve než v uvedený nebo oznámený čas.
Přesný čas odjezdu zpět z Španělska oznamujem vždy v pátek večer před odjezdem (do 20:00) SMS zprávou.
Pro zastávky, u kterých je v jízdním řádu čas uveden, při většině jízd tento čas platí, ale může být i změněn výše uvedenou SMS zprávou.
Přijetí SMS zprávy je nutné potvrdit zpět s uvedením svého jména. Např: "Potvrzuji, Novák.".
V důsledku dopravních špiček nebo jiných dopravních komplikací může docházet ke zpoždění, jehož důsledkem je posunutý čas odjezdu, je nutné s touto možností počítat.
Dispečer je vždy přesně informován online GPS systémem o poloze autobusu v Španělsku a klient si může telefonicky ověřit jeho polohu na čísle +420 602 313 299.
Vzhledem k různým nástupním/výstupním místům v ČR je možná i jiná než nejkratší cesta a to při obou směrech jízdy. Ve zcela vyjímečných případech je možný i přestup do jiného autobusu v průběhu cesty. Všechny tyto provozní záležitosti jsou řešeny operativně, těsně před odjezdem, s ohledem na dopravní situaci, počet nástupních a výstupních míst a v rámci těchto možností na co největší pohodlí cestujících.
Zavazadla do 15kg na osobu přepravujeme zdarma.
Nadváhu zavazadel nelze připlatit - všechna motorová vozidla mají v technickém průkazu omezenou celkovou hmotnost, kterou nelze překročit.
Velmi rozměrná, neskladná zavazadla, jízdní kola a zvířata nepřepravujeme.
Každé dítě bez ohledu na věk musí mít vlastní místo k sezení.
Stornopodmínky: do 30dnů před odjezdem 10%, od 30 do 5dnů před odjezdem 50%, v době kratší než 5 dnů před odjezdem činí storno 100% z ceny dopravy.

Rozšířené přepravní podmínky dopravy DOPRAVA-DO-SPANELSKA.cz.
Práva a povinnosti dopravce
Přijetím objednávky se dopravce zavazuje přepravit cestujícího z nástupní stanice do cílové stanice.
Cestujícímu nevzniká právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil dopravce (např. z důvodu dopravní nehody, neprůjezdné dálnice, špatného počasí, kalamity nebo jiné nepředvídatelné události).
Dopravce si vyhrazuje v souladu s příslušnými právními předpisy právo na použití náhradního autobusu.

Práva a povinnosti cestujícího
Uzavřením přepravní smlouvy se cestující zavazuje dodržovat přepravní řád, tyto Smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen "jízdné") dle aktuálních cen dopravce.
Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování celních a pasových předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí a je povinen podrobit se případným celním nebo jiným administrativním předpisům, které se týkají jeho a jeho zavazadel. V případě, že cestujícímu policejní nebo celní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části, nebo jinou náhradu.
Cestující je povinen uhradit případné náklady, které dopravci vznikly v důsledku porušení uvedených předpisů ze strany cestujícího.
Odesláním objednávky dopravy cestující souhlasí se těmito Smluvními přepravními podmínkami a uděluje dopravci souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
Pokud se cestující nedostaví k odjezdu včas, nemá právo na vrácení jízdného.
Za nevyužitou nebo jen částečně využitou jízdenku se jízdné nevrací.
Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodu, který vznikl na straně dopravce.
Cestující je povinen při usazování respektovat pokyny řidiče.
Cestující může být z přepravy vyloučen, pokud přes upozornění:
- ve vozidle kouří, nadměrně konzumuje alkohol nebo omamné či jiné psychotropní látky
- chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo jinak obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, zápachem a pod., znečišťuje ostatní cestující, vozidlo nebo prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním
- poškozuje vozidlo nebo prostory a zařízení pro cestující
- nedodržuje přepravní řád, tyto Smluvní přepravní podmínky nebo pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem nebo řidiče.
Cestující, který byl z výše uvedených důvodů vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného.

Přeprava osob a zvířat
Cestující je povinen být během celé jízdy připoután, pokud je jeho sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem.
V případě, že se cestující rozhodne použít za jízdy WC, činí tak na své riziko s vědomím, že je jeho povinností být připoután.
Autosedačka není dle silničního zákona povinná pro přepravu dětí v autobuse.
Dopravce není povinen zajistit asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Vozidla dopravce nejsou bezbariérová.
Děti do 15 let včetně lze přepravovat pouze v doprovodu dospělých osob. Pokud dospělá osoba není rodičem, doporučuje se dítě vybavit vyplněnou plnou mocí.
Přeprava zvířat je zakázána.
Přestávky v průběhu cesty, jejich interval a délku určuje řidič jsou závislé na časovém rozvrhu linky. Cestující je povinen vrátit se v případě přestávky do konce doby vymezené řidičem. Pokud po ukončení přestávky nenastoupí cestu, nenáleží mu žádná náhrada škody nebo jiná kompenzace.

Přeprava zavazadel
Za ruční zavazadla jsou považována ta zavazadla, která jsou snadno přenosná, lze je umístit na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, o rozměrech max. 15 x 25 x 35 cm. Ruční zavazadla nesmí poškozovat zařízení vozidla. Za ruční zavazadla v průběhu cesty odpovídá cestující.
Každý cestující je povinen označit si svá zavazadla ukládaná do úložného prostoru svým jménem, příjmením, tel.číslem, nástupním a výstupním místem.
Cestující je povinen upozornit řidiče na zavazadla, která chce uložit do zavazadlového prostoru.
V zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru, se nedoporučuje ponechávat křehké nebo cenné věci, doklady a elektroniku. Dopravce neručí a neodpovídá za ztrátu či poškození těchto věcí.
Cestující je odpovědný za překládku svých zavazadel při případném přestupu a za jejich zpětné naložení při celní kontrole.
Kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Kočárky či invalidní vozíky musí být složeny.
V autobuse není možné přepravovat zavazadla:
- která svou povahou mohou ohrozit bezpečnost cestujících či poškodit ostatní zavazadla
- jejichž hmotnost celkem přesahuje na osobu 15 kg
Přeprava nebezpečných látek a předmětů (nezabezpečené zbraně bez příslušných povolení, výbušniny, psychotropní a omamné látky apod.) je zakázána.
Dopravce neručí za věci zapomenuté ve vozidlech.
Přeprava zásilek a nedoprovázených zavazadel není možná.

Odpovědnost dopravce za cestovní zavazadla přijatá k přepravě a náhrada škody:
Zápis o ztrátě, odcizení, či poškození zavazadel musí být cestujícím u řidiče vyžadován ihned po příjezdu do cílové stanice. Řidič je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu zavazadla písemně v zápisu potvrdit.
Kopie tohoto zápisu spolu s kopií dokladu o přepravě musí být písemně zaslány nejpozději do 2 měsíců od události na adresu DOPRAVA-DO-SPANELSKA.cz, případně emailem na info(@)doprava-do-spanelska.cz.
Dopravce neodpovídá za poškození přepravovaného cestovního zavazadla, jestliže:
- obal neodpovídá povaze přepravované věci
- nastaly dopravcem neovlivnitelné okolnosti jako živelné pohromy či jednání třetích osob
- k poškození došlo jednáním jiného cestujícího


Spřátelené weby: doprava do Chorvatska | CK FRIEND TOUR | autobusová doprava